Psykodynamisk behandling (Dynamic deconstructive psychotherapy) mot BPS med samtidigt alkoholmissbruk!

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

En randomiserad kontrollerad studie har genomförts där en manualbaserad psykodynamisk behandling användes för att behandla patienter med borderlinepersonlighetsstörning med ett samtidigt pågående alkoholmissbruk.

Undersökningsdeltagarna delades slumpvis upp i två grupper, där den ena gruppen blev behandlade med DDP (Dynamic deconstructive psychotherapy) och den andra gruppen fick treatment as usual.

Trots att den senare gruppen fick mer resurser visar studien på att suicidalt beteende, alkoholmissbruk samt behov slutenvård minskade signifikant i gruppen som erhållit DDP-behandling i jämförelse med kontrollgruppen. Studien visar också att DDP-behandlingen gör att borderline-, depressions- samt dissociationsymtom minskar signifikant.

Gregory, R., Chlebowski, S. & Kang, D. (2008). A controlled trial of psychodynamic psychotherapy for co-occurring borderline personality disorder and alcohol use disorder.Psychotherapy, 45, 28-41 10.1037/0033-3204 .45.1.28. Artikeln står att finna här.

Foto: Amaury Henderick

Print Friendly

Leave a Reply