Archive | Metastudier

Tags: , , , , , , , , ,

Metastudie om psykoterapi vid depression

Posted on 23 April 2011 by Psykodynamiskt

Andersson var också ansvarig för den psykologiska delen av socialstyrelsens, numer, omtalade riktlinjer. Dessa riktlinjer förespråkade att KBT skulle vara förstavalet av psykologisk behandlingsmetod vid mild till måttlig egentlig depression. Enligt Anderssons egen forskning som vi redogjort för ovan finns det dock inget som förordar att KBT skall anses vara en bättre behandlingsmetod vid depression. Något konstigt är det kanske att professorn inte följer sin egen forskning i utformandet av de nationella riktlinjerna.

 

Cuijpers et al (2008) har i en metastudie jämfört sju (!) olika terapiformer vid mild till måttlig depression. Studien består av 53 behandlingsstudier. De sju terapiformerna som jämförs är:

  1. Psykodynamisk psykoterapi
  2. kognitiv beteendeterapi
  3. beteendeaktivering
  4. problemlösningsterapi
  5. interpersonell terapi
  6. icke-direktiv stödterapi
  7. social färdighetsträning

Författarnas slutsats är att det saknas betydande skillnader avseende effektstyrka mellan de olika behandlingsmetoderna. Interpersonell terapi gav dock något lite bättre och icke-direktiv stödterapi något sämre resultat.

Studien är kanske något extra intressant om man betänker att en av artikelförfattarna är Gerhard Andersson, professor med KBT-inriktning. Andersson var också ansvarig för den psykologiska delen av socialstyrelsens, numer, omtalade riktlinjer. Dessa riktlinjer förespråkade att KBT skulle vara förstavalet av psykologisk behandlingsmetod vid mild till måttlig egentlig depression. Enligt Anderssons egen forskning som vi redogjort för ovan finns det dock inget som förordar att KBT skall anses vara en bättre behandlingsmetod för depression. Något konstigt är det kanske att professorn inte följer sin egen forskning i utformandet av de nationella riktlinjerna.

Vidare ska sägas att studien visar att KBT har signifikant högre antal “drop-outs” från terapin (dvs. patienter som inte fullföljt behandlingen). Problemlösningsterapi visade upp motsatt statistik, dvs. hade signifikant lägre antal “drop-outs”.

Cuijpers, P., van Straten, A., Andersson, G. & van Oppen, P. (2008). Psychotherapy for depression in adults: A meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 76, 909-922.

Foto: flattop341


Kommentarer (9)

Tags: , , , , ,

Psykodynamisk korttidsterapi får stöd i stor metastudie

Posted on 23 April 2011 by Karin Lindqvist

En rigorös metaanalys av studier med psykodynamisk korttidsterapi (STPP) från 2004 visar att STPP är en effektiv behandlingsform vid flertalet psykiska sjukdomar.

I metaanalysen inkluderades bland annat enbart studier med en randomiserad kontrollerad design (RCT), enbart manualiserade behandlingar, terapeuter antingen specialutbildade i eller erfarna inom STPP, reliabla och valida diagnoskriterier samt tillräckliga data för att räkna ut effektstyrka. Vidare uteslöts studier av interpersonell terapi (IPT). Sjutton studier uppfyllde inklusionskriterierna.

Effektstyrkor räknades ut för huvudproblem (1.39), allmänna psykiatriska symtom (0.90) och social funktion (0.80). Effektstyrkorna var stabila och tenderade dessutom att öka vid uppföljning (till 1.57 respektive 0.95 och 1.19).

Detta innebar att effektstyrkorna av STPP signifikant översteg dem vid väntelist-kontrollgrupp och treatment as usual. Inga skillnader fanns mellan STPP och andra former av psykoterapi.

Falk Leichsenring, Sven Rabung, Eric Leibing
The Efficacy of Short-Term Psychodynamic Psychotherapy in Specific Psychiatric Disorders

Bild: Flickr, Onkel_Wart

Kommentarer (0)

Tags: , , ,

Psykodynamisk korttidsterapi likvärdig med KBT vid depression

Posted on 23 April 2011 by Karin Lindqvist

2001 gjordes en metastudie som jämförde psykodynamisk korttidsterapi (STPP) med kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapi (BT) vid depression. Sex studier inkluderades i metastudien. Variablerna som mättes var depressiva symtom, allmänna psykiatriska symtom samt social funktion.

I 58 (97%) av de 60 jämförelserna som gjordes i de sex studierna och deras uppföljningar visades ingen signifikant skillnad mellan STPP och KBT/BT på någon av utfallsvariablerna. Ingen skillnad visades heller mellan STPP och KBT/BT för hur stor procent av patienterna som förbättrades eller tillfrisknade helt.

Artikeln finns här:

COMPARATIVE EFFECTS OF SHORT-TERM PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY AND COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN DEPRESSION: A META-ANALYTIC APPROACH

Bild: Flickr, Andrew.Beebe

Kommentarer (0)