Tag Archive | "TFP"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ny studie på förbättrad mentaliseringsförmåga efter överföringsfokuserad terapi

Posted on 30 May 2015 by Karin Lindqvist

3834138653_9eac8e545e_o

Fischer-Kern, M., Doering, S., Taubner, S., Horz, S., Zimmermann, J., Rentrop, M., … Buchheim, a. (2015). Transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder: change in reflective function. The British Journal of Psychiatry. doi:10.1192/bjp.bp.113.143842

Överföringsfokuserad psykoterapi (Transference-focused psychotherapy; TFP) är en manualiserad psykodynamisk behandling för borderline personlighetssyndrom. Vi har tidigare här på bloggen skrivit om behandlingen, som i korthet fokuserar på symptom och självdestruktivt beteende och syftar till att stärka personlighetsorganisationen, skapa mer integrerade objektrelationer. Begreppet personlighetsorganisation berör hur vårt inre är organiserat, till exempel hur vi skapar relationer och hur vi hanterar konflikter. Vid personlighetsstörningar är personlighetsorganisationen mindre integrerad.

Mentalisering är en specifik aspekt av personligheten och definieras som vår förmåga att förstå och tolka vårt eget och andras beteende som uttryck för bakomliggande mentala tillstånd (alltså till exempel tankar, känslor, önskningar eller intentioner). Personer med borderline personlighetssyndrom har ofta en instabil och fluktuerande mentaliseringsförmåga.

Dock var det bara gruppen som gått i TFP som förbättrades avseende mentaliseringsförmåga och anknytningsmönster

I en tidigare studie (Clarkin et al., 2007) jämförde man under ett år behandling med antingen TFP, dialektisk beteendeterapi (DBT) eller stödterapi, för personer med borderline personlighetssyndrom. Alla grupper förbättrades signifikant avseende depression, ångest, global funktion och social anpassning. Endast TFP och DBT ledde till signifikanta förbättringar avseende suicidalitet.

Dock var det bara gruppen som gått i TFP som förbättrades avseende mentaliseringsförmåga och anknytningsmönster, 31,8 procent klassificerades som tryggt anknutna efter behandling jämfört med endast 4,5 procent vid behandlingsstart (Levy et al., 2006).

Man fann att TFP var mer effektiv avseende minskning av borderlinesymptom såväl som förbättring av psykosocialt fungerande och personlighetsorganisation.

2010 publicerades utfallsdata från en ettårig randomiserad kontrollerad studie (RCT) där man jämförde TFP med annan behandling av erfarna terapeuter under ett år (Doering et al., 2010). Man fann att TFP var mer effektiv avseende minskning av borderlinesymptom såväl som förbättring av psykosocialt fungerande och personlighetsorganisation. Nyligen publicerades resultat från samma projekt där man redovisar förändring avseende mentaliseringsförmåga (operationaliserat som reflective functioning, RF).

Från början analyserade man data från 92 patienter i studien, men vid mätningen efter ett år hade 29 hoppat av, vilket innebar att det fanns 63 kvar. Författarna har hanterat detta genom att göra tre olika statistiska analyser som ger lite olika, men ändå likriktade, resultat.

Oavsett statistisk metod fann man att RF efter ett år var signifikant större i TFP-gruppen

Oavsett statistisk metod fann man att RF efter ett år var signifikant större i TFP-gruppen (efter att man kontrollerat för RF vid studiens början). Beroende på vilken statistisk modell man använde var mellangruppseffekten (Cohens d) mellan 0.34 och 0.45. När man tittade på inomgruppseffekten fann man att RF förbättrades signifikant i TFP-gruppen men inte i jämförelsegruppen.

Sist men inte minst fann man ett samband mellan förändring i RF och förändring i personlighetsorganisation, där ökad RF var förknippat med en stärkt personlighetsorganisation. Beroende på statistisk modell var korrelationen mellan -0.29- -0.41.

Resultaten från denna studie är således i linje med tidigare studier på flera sätt. Först och främst fann man även här en lägre mentaliseringsförmåga hos patienter med borderline än hos normalpopulationen. Vidare fann man att TFP förbättrade patienternas förmåga till mentalisering, till skillnad från jämförelsebehandlingen som inte gjorde det.

Resultaten från denna studie är således i linje med tidigare studier på flera sätt.

Samtidigt ska sägas att mentaliseringsförmågan hos patienterna även i TFP-gruppen var fortsatt låg även efter behandling. Även om den ökade signifikant låg den fortfarande betydligt under medel i normalpopulationen. Författarna diskuterar detta i artikeln, särskilt i relation till förändringen i personlighetsorganisation som var större än förändringen i mentaliseringsförmåga. Man tänker sig flera möjliga förklaringar till detta, till exempel att det är möjligt att mentaliseringsförmåga kräver ett längre arbete för att förbättras.

Dessa frågor kräver mer forskning för att besvaras, men klart är att denna studie fortsätter att stärka forskningsstödet för TFP och visar att behandlingen är effektiv på fler sätt än symtomreduktion.

Referenser

Clarkin, J. F., Levy, K. N., Lenzenweger, M. F., & Kernberg, O. F. (2007). Evaluating three treatments for borderline personality disorder: a multiwave study. The American Journal of Psychiatry, 164(6), 922–8. doi:10.1176/appi.ajp.164.6.922

Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., Reynoso, J. S., Weber, M., Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (2006). Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1027–40. doi:10.1037/0022-006X.74.6.1027

Bild: Pamela_figueroa @ flickr

Comments (0)

Tags: , , ,

Nya infallsvinklar på borderlinepatienten – konferens i Stockholm i april!

Posted on 13 January 2014 by Psykodynamiskt

Här kommer ett meddelande från Svenska TFP-föreningen som bjuder till konferens med självaste Otto Kernberg i vår!

Svenska TFP-föreningen inbjuder till konferens om
Transference Focused Psykoterapi (TFP) för patienter med borderline personlighetssyndrom

Otto Kernberg, MD, Professor of Psychiatry, New York
Stephan Doering, MD, Professor, Wien
Tid: Fredag 4 april 2014, kl 9.00-17.00 & Lördag 5 april 2014, kl 9.30-12.00
Lokal: Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Tid: Fredag 4 april 2014, kl 19.00-21.00
Lokal: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vi har nöjet att bjuda er till två spännande dagar om Transference-Focused Psykoterapi, en evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi för individer med borderline personlighetssyndrom som också kan användas för behandling av andra personlighetssyndrom. Psykiatriprofessorn Otto Kernberg kommer till Stockholm 4 -5 april 2014 för att presentera Transference-Focused Psykoterapi. Otto Kernberg och hans team bestående av forskare, kliniker och teoretiker har arbetat under de senaste 40 åren med att forska och utveckla Transference-Focused Psykoterapi. Denna konferens kan ses som en fristående inledning till kommande utbildning i Transference-Focused Psykoterapi (TFP). Konferensen inleds med en beskrivning av en aktuell förståelsemodell av personlighet och borderline personlighetssyndrom utifrån föreställningar av självet och föreställningar av andra som internaliseras i minnet under uppväxten och kommer att påverka individens upplevelse av självet och andra under hela livet. Denna förståelsemodell ligger i linje med de nya DSM-5 kriterierna av personlighet och borderline personlighetssyndrom som återfinns i sektion 3 av DSM-5 boken. Under denna konferens beskrivs tekniker som används i Transference-Focused Psykoterapi (TFP) för behandling av både symptom och underliggande personlighetsstruktur hos individen med Borderline personlighetssyndrom. Därmed syftar man till att förbättra patientens fungerande och öka det subjektiva välbefinnande och engagemang i relationer och arbete. Under konferensen kommer inspelade videoinslag med patienter under behandling med Transference-Focused Psykoterapi (TFP) att visas.

Psykologiska Institutionen, Frescati hage, Frescati Hagväg 8, Stockholm Tunnelbana Universitetet, Avgift: 2400 kr, Studenter 1000 kr, Anmälan sker genom inbetalning av 900 kr senast 18/1 på konto i Swedbank Clearingnr 8327-9 Kontonummer 9348676868 Återbetalas inte vid ev. återbud. Slutbetalning senast 15/3, Ange namn och adressuppgifter. OBS! Begränsat antal platser! Kontakt sophiesteijer@gmail.com eller 08-667 16 79

Schema:

FREDAG 4 APRIL 2014, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

09.00-12.00 Lecture: Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder, Otto Kernberg, Professor of Psychiatry, New York

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.30 Workshop: Introduction to Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder, Empirical research and training in TFP Stephan Doering, psychiatrist, Professor and chair of Psychoanalysis and Psychotherapy, Medical University, Wien, Österrike

14.30-14.45 Paus

14.45-17.00 Workshop: Introduction to Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder: Describing and Discussing the Therapy Otto Kernberg, MD, New York & Stephan Doering, MD, Wien

FREDAG 4 APRIL 2014, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

19.00-19.30 Anmälan och köp av inträdesbiljett för 250 kr/ person

19.30-21.00 Lecture: The Almost Untreatable Narcissistic Patient, Otto Kernberg, Professor of Psychiatry, New York

LÖRDAG 5 APRIL 2014, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

09.30 – 12.00 Workshop: Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder: Clinical Case Presentation Otto Kernberg, MD, New York & Stephan Doering, MD, Wien

Comments (3)

Tags: , , , , , , , ,

Tips: Borderline personlighetssyndrom Symposium

Posted on 14 March 2013 by Jakob Mechler

Borderline personlighetssyndrom Symposium
Måndagen den 8 april 2013
ABF huset, Stockholm

 

09.00-09.30 Anmälan och köp av inträdesbiljett

09.30-10.15 Dialektisk Beteende Terapi (DBT)
Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, spec. klinisk psykologi,
handledare, författare

10.15-10.45 Paus
10.45-11.45 Transference Focused Psykoterapi (TFP)
En introduktion till TFP och objektrelations teorin samt TFP modellen
Sophie Steijer, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Mentaliserings Baserad Terapi (MBT)
Björn Philips, docent, Fil. Dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut

13.45- 14.30 Transference Focused Psykoterapi (TFP)
Empirical research and training in Transference Focused Psychotherapy and
Clinical Case Presentation
Stephan Doering, psychoanalyst, psychiatrist, professor and chair
of Psychoanalysis and Psychotherapy, Medical University, Wien, Österrike

14.30-15.00 Paus

15.00-15.45 Transference Focused Psychotherapy (TFP)
Empirical research and training in Transference Focused Psychotherapy and
Clinical Case Presentation
Stephan Doering, psychoanalyst, psychiatrist, professor and chair
of Psychoanalysis and Psychotherapy, Medical University,Wien, Österrike.

15.45-16.30 Diskussion

ABF Huset, Hedénsalen, vån 4, Sveavägen 41, Sthlm
Tbanestation: Gröna linjen, Rådmansgatan
Inträde 290 kr, RPC medlem 250 kr, Student 100 kr
Kontakt: 08 – 667 16 79
Riksföreningen Psykoterapi Centrum www.rpc.nu

Comments (0)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Transference-focused psychotherapy

Posted on 07 June 2011 by Jakob Mechler

Doering et al (2010) Transference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry. Läs hela studien här.

 

Transference-focused psychotherapy (överföringsfokuserad psykoterapi) är en manualiserad psykodynamisk behandling för borderline personlighetsstörning. I studien jämför man TFP med behandling av erfarna psykoterapeuter i öppenvården.

Studien utgör en stor randomiserad kontrollerad studie (RCT) där 104 kvinnliga patienter i öppenvården behandlades i ett år med TFP eller av erfarna psykoterapeuter. (Klicka på bilderna två gånger för att se dem större).

Resultaten visade att signifikant färre deltagare avslutade behandlingen i förtid i TFP-gruppen (38,5% mot 67,3%).

Patienter som erhållit TFP genomförde också signifikant färre antal självmordsförsök. TFP var signifikant bättre på skalor mätande borderlinesymtomatologi, psykosocialt fungerande, personlighetsorganisation och behov av psykiatrisk slutenvård. Båda behandlingsformerna genererade signifikanta förbättringar inom områdena depression och ångest. Gruppen som erhållit TFP förbättrades också inom domänen generell psykopatologi, men resultatet skiljde sig inte signifikant från den andra behandlingsgruppen. Självskadande beteende förbättrades inte i någon av grupperna.

Enligt studien är alltså TFP signifikant mer effektivt än behandling av erfarna psykoterapeuter i skalor mätande borderlinesymtomatologi, psykosocialt fungerande och personlighetsorganisation. Dessutom finns det preliminära bevis för att TFP leder till en signifikant minskning av självmordsrisk och behov av psykiatrisk slutenvård.

Foto: jef safi (writing) @ Flickr

Comments (1)

Tags: , , , , , , ,

Transference-Focused Psychotherapy leder till fler förändringar än DBT

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

 

I en studie från 2007 jämförde forskare tre olika årslånga behandlingsformer för borderline personlighetsstörning; dialektisk beteendeterapi (DBT), transference focused psychotherapy (TFP) och en dynamisk stödjande terapi.

Nittio borderlinepatienter randomiserades till en av de tre terapiformerna. Innan behandlingens början samt med fyramånadersintervall under behandlingen fick utvärderare blinda till randomiseringen skatta suicidalt beteende, aggressivitet, impulsivitet, ångest, depression samt social anpassning.

Patienter i alla tre grupperna visade signifikant förbättring gällande depression, ångest, allmän funktion och social anpassning. Därtill var både DBT och TFP förknippade med signifikanta förbättringar av suicidalitet. Bara TFP och stödjande terapi ledde till minskad ilska. Både TFP och stödjande terapi ledde till olika minskningar av impulsivitet.

TFP ledde som enda terapiform till signifikanta förändringar av irritabilitet samt verbala och fysiska angrepp.

Läs hela studien här!

Bild: Flickr, Mescon

 

Comments (4)