Tag Archive | "Psykiatri"

Tags: , , , , , , ,

Evidensbaserad medicin problematiseras i Läkartidningen

Posted on 11 May 2011 by Karin Lindqvist

Farhågor finns att evidensbaserad medicin kan leda till en standardiserad klinisk praktik med sämre anpassning till varje särskild patients individuella behov. Den riskerar också att bli ett verktyg för politisk-administrativ kontroll och styrning av vården.” – Åke Thörn

.

 

 

I nya numret av Läkartidningen skriver Åke Thörn en briljant artikel om riskerna med att lita allt för blint på enbart evidensbaserad medicin inom kliniskt arbete. Thörn är själv specialist i allmänmedicin, yrkes- och miljömedicin.

Thörn skriver bland annat att:

“SBU:s utgångspunkt är att studiemodellen randomiserad, klinisk prövning (RCT) har högst bevisvärde på en graderad skala, och företrädare för våra nationella kvalitetsregister kallar modellen för »forskningens gyllene standard«. Metoden ger utmärkt kunskap om behandlingsresultat i standardiserade populationer, men i klinisk praktik finns sällan sådana. Den »gyllene standardens« resultat måste anpassas till varje enskilt patientfall. Att särskilt framhålla RCT framför andra studiemodeller och a priori ge den högst bevisvärde kan tolkas som att metod förväxlas med vetenskap. Kanske förtränger detta snäva synsätt förhållandet att frågeställningen måste bestämma valet av studiemetod, inte tvärtom, om man vill finna användbara svar.”

Läs hela artikeln här!

 

Comments (0)

Tags: , , , , ,

RCT visar att psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid personlighetsstörningar i kluster C!

Posted on 16 March 2011 by Psykodynamiskt

Psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid kluster C-personlighetsstörningar, visar en RCT-studie. Personlighetsstörningarna i kluster C är fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning samt tvångsmässig personlighetsstörning.

I studien deltog 50 patienter som uppfyllde kriterierna för minst en personlighetsstörning i kluster C men inga andra personlighetsstörningar. De randomiserades till 40 sessioner av antingen psykodynamisk korttidsterapi eller kognitiv terapi. Sessionerna hölls en gång i veckan. Vanliga axel1-diagnoser i patientgruppen var också ångest- och depressionsdiagnoser.

Resultat mättes för variabler såsom symtom, interpersonella problem samt grundläggande personlighetspatologi.

På gruppnivå förbättrades hela patientgruppen signifikant på samtliga variabler både under behandling och under en två år lång uppföljningsperiod.

Signifikanta förbättringar av symtom efter behandlingens slut fanns hos patienterna som gått i psykodynamisk korttidsterapi men inte hos patienterna som gått i kognitiv terapi.

I övrigt skiljde sig grupperna väldigt lite från varandra. Två år efter behandlingen hade 54% av patienterna i den psykodynamiska gruppen och 42% av patienterna i den kognitiva gruppen tillfrisknat symtommässigt, medan ungefär 40% av patienterna i båda grupperna hade tillfrisknat gällande interpersonella problem och personlighetsfunktion.

Läs hela artikeln här!
Am J Psychiatry. 2004 May;161(5):810-7.
Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.
Svartberg M, Stiles TC, Seltzer MH

Comments (0)