Recension: Psykologisk behandling vid depression – Teorier, terapimetoder och forskning

Posted on 11 October 2012 by Jakob Mechler

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet och forskare vid Karolinska Institutet, har författat en viktig bok för framtida behandling av depression.

Andersson avslutar sitt förord med följande rader: ”Även om det finns mer att lära så vet vi mycket om hur depression yttrar sig och hur den går att behandla. Dessutom finns flera sätt att behandla!”

Merparten av diskussioner kring psykologisk behandling (eller psykoterapi) hamnar till slut i diskussionen rörande vilken terapimetod som egentligen är bäst och vilken sorts forskning som kan visa detta. Diskussionerna blir ofta låsta, inte sällan hetsiga och alltför många gånger onyanserat polemiska. Det är väl heller kanske inte så konstigt. I hjälpande yrken är vanmakten ibland påtaglig när man står inför en människa i behov av hjälp. Vi förlitar oss på våra respektive metoder och vill så klart att just vår metod skall vara något överlägsen andras. Inte sällan kan man skönja falangstrider värdiga vissa (oetiska) socialpsykologiska experiment där gruppindelningen blir så stark att klyftan mellan grupperna tycks helt omöjlig att brygga över. Det är därför Gerhard Anderssons senaste bok är viktig. Den utgör en balanserad, välskriven och tilltalande ödmjuk redogörelse för var vi står idag och vart vi måhända kan tänkas vara på väg.

Andersson avslutar sitt förord med följande rader: ”Även om det finns mer att lära så vet vi mycket om hur depression yttrar sig och hur den går att behandla. Dessutom finns flera sätt att behandla!”

Boken börjar med en kort genomgång av depressionsbegreppet, där Andersson diskuterar för- och nackdelar med psykiatrisk diagnostik. Därefter kommer ett kapitel om hur depression som sjukdom klassificerats, observerats och bedömts genom tiderna. Kapitlen är välskrivna om än i kortaste laget och kunde gärna fått innehålla mer av den kunskap Andersson besitter.

Ur ett dynamiskt perspektiv är det glädjande att Andersson väljer att på ett balanserat och nyanserat sätt redogöra för terapiformen. Han utgår ifrån Busch, Rudden och Shapiro (2004) vilken är en utmärkt välskriven och bra manual som främst kan sägas utgå ifrån ett modernt intrapsykiskt perspektiv. Problemet med att ha valt just denna text att utgå ifrån är att den inte är beforskad. Andra tänkbara alternativ hade kunnat vara den nyutvecklade Dynamic Interpersonal Therapy (Lemma, Target & Fonagy, 2011) som fått goda resultat i en pilotstudie och som nu prövas i en stor RCT i England. Där Busch et al. utgår ifrån en syntes av vad olika analytiska teoretiker tänkt i sin beskrivning av depression utgår Lemma et al. från vad som visats vara effektivt i andra manualiserade dynamiska terapiformer. Nåja, detta är en petitess i sammanhanget.

Andersson avslutar sitt kapitel med att fastslå att det dynamiska perspektivet har mycket att erbjuda vid behandling av depression utifrån det forskningsstöd som finns.

Andersson lyfter förtjänstfullt fram den utfallsforskning som genomförts på PDT vid depression. Bland annat presenteras hans egen forskning som visar på att PDT generellt har samma effekt som annan behandling vid depression (Cuijpers et al., 2008). Han pekar också på brister i forskningsunderlaget (bland annat mått på kostnadseffektivitet, effectivenessstudier inriktade specifikt vid depression, bristande kvalitet på studier). Andersson menar också att man inom den dynamiska terapin inte ägnat tillräckligt med tid åt att empiriskt belägga vilka dynamiska mekanismer som hänger ihop med depressionsfenomenet. Jämfört med vissa andra inriktningar stämmer detta uttalande, men det finns ändå forskning som till exempel visar på samband mellan skuld och depression (Green et al., 2012, som visserligen inte publicerats när boken skrivits) samt en hel del forskning som visar på samband mellan ilska och depression (se t.ex. Haddad, 2008, eller Busch, 2009 för en sammanfattning). När det gäller effectiveness (dvs. hur väl metoden fungerar i kliniska verkligheten) avseende specifikt depression har en alldeles nypublicerad pilotstudie visat att PDT har goda effekter vid depression (Connoly-Gibbons et al., 2012).

Andersson avslutar sitt kapitel med att fastslå att det dynamiska perspektivet har mycket att erbjuda vid behandling av depression utifrån det forskningsstöd som finns.

Bortsett från avsnittet om dynamisk terapi beskriver också Andersson Interpersonell terapi samt Emotionsfokuserad terapi – två behandlingar som ändå ligger förhållandevis nära den dynamiska skolan. IPT utmärker sig med en utmärkt evidens vid depression med flertalet randomiserade kontrollerade studier. Emotionsfokuserad terapi har skralare evidens vid depression och är i behov av fler studier.

Upplevelsemässigt undvikande/ affektivt undvikande tycks vara en punkt där olika teoretiska inriktningar konvergerar oavsett om de härstammar från pappa Freud eller Skinner

Av stort intresse är naturligtvis också avsnitten rörande de olika KBT-influerade terapiformerna! I mitt tycke är bokens kanske största förtjänst just att ett flertal teorier gås igenom under samma rubriker och med liknande upplägg. Detta gör att man som läsare får chansen att relativt snabbt sätta sig in i inriktningar andra än sin egen. Inte sällan raljeras det kring hur ”KBTare arbetar” eller för all del kring ”dynamiskt flum” utan att den som uttalar sig alls har någon egentlig aning om hur t.ex. beteendeterapin utvecklats eller om nyare inriktningar inom dynamisk teori och terapi. För mig personligen var det intressant att sätt mig in i tredje vågens KBT – ACT och Mindfulnessbaserad terapi.

I ACT tyckte jag mig se en del likheter med hur man t.ex. tänker inom modernare former av dynamisk korttidsterapi. Inte minst inom Davanloos ISTDP (och andra Experiential Dynamic Therapies) där man lägger stor vikt vid hur patienten försvarar sig mot olika känslotillstånd. Upplevelsemässigt undvikande/ affektivt undvikande tycks vara en punkt där olika teoretiska inriktningar konvergerar oavsett om de härstammar från pappa Freud eller Skinner.

Jag hoppas att Socialstyrelsen bifogar den här boken till nästkommande riktlinjer för att underlätta för beslutsfattare och undvika överdrivet rigitt tolkande av riktlinjer.

Det finns mycket att säga om Anderssons bok. Först och främst skall sägas att jag saknar en del referenser, men jag är likaledes övertygad om att det gäller vilken inriktning läsaren än har! Men skulle jag få välja några viktiga artiklar som jag saknar skulle jag först och främst välja Abbass et al., (2011) vars resultat tyder på att dynamisk korttidsterapi fungerar lika bra för patienter med samtidig personlighetsstörning. Nu står det under avsnittet kring samsjuklighet att man i vissa studier sett att samtidig personlighetsstörning modererar utfallet i mindre utsträckning vid KBT än andra psykologiska behandlingar, men den studie som Andersson refererar till är en studie som jämför IPT och KBT. Vidare saknar jag referenser eller resonemang kring dynamisk långtidsterapi och psykoanalys. Vidare hade jag gärna sett en mer utbyggd diskussion/resonemang kring terapeutiskt fönster.

Men på det stora hela är dessa invändningar av mindre vikt. Till dig som söker handfast vägledning i hur du skall behandla dina deprimerade patienter är detta kanske inte den optimala boken då beskrivningarna är väl korta för att fungera likt en manual. Men för dig som vill sätta dig in i depressionsdiagnosen, vilka behandlingsmetoder som finns och hur pass väl beforskade de är utgör Anderssons bok ett viktigt, balanserat tillskott till bokhyllan. Andersson har gjort ett stort jobb i att sätta sig in i och beskriva samtliga inriktningar på ett mycket förtjänstfullt sätt. Jag hoppas att Socialstyrelsen bifogar den här boken till nästkommande riktlinjer för att underlätta för beslutsfattare och undvika överdrivet rigitt tolkande av riktlinjer.

Boken går exempelvis att köpa på adlibris och bokus

Print Friendly

4 Comments For This Post

 1. Markku Hirn Says:

  Ännu en bok som fokuserar depressionen som en entitet. De medicinska tankemodellen tycks ha en överväldigande genomslagskraft.
  Var finns det forskning som ser depressionen som en tillstånd inom den totala personligheten? Jag vet mycket väl att psykodynamiska terapier med psykoanalys kämpar för sin eksistens och därför försöker bemöta kritiken. Men försvaret ger till motståndarna tolkningsföreträdet beträffande problemformulerignen.

  Som jag ser det, är psykodynamikens depression inte samma sak som den medicinska modellens. Psykodynamikens depression behöver förtydligande och bearbetning.Det måste också lyftas fram som en verklig fenomen vid sidan om den snäva medicinska depressionen.

  Kampen för överlevnad har tvingat psykodynamiken till eftergifter som skadar dess väsen men kanske räddar dess varat. Vem kan /orkar ta strid för ett synsätt som gör mer rätt för människans kam för sitt rätt att gå i strejk inför livet som kan vara outhärdligt?

  Markku Hirn

  leg psykoterapeut

 2. Jakob Mechler Says:

  Hej Markku,

  Vad roligt att du läser och kommenterar bloggen. I boken som jag recenserat så ägnar faktiskt Andersson ett avsnitt kring just depressionsdiagnosen, hur den “vuxit fram” och vad det finns för fördelar med att diagnosticera. Han själv är ju en anhängare till begreppet psykologisk behandling vilket utgår ifrån diagnosbaserad behandling. Det finns många sätt att se på detta med deskriptiva diagnoser och vi har i ett flertal artiklar på bloggen försökt lyfta detta genom att t.ex. skriva om dynamiska diagnostiska verktyg (PDM, OPD), lyfta fram Westen och Shedlers forskning om personlighetsdimensioner samt även Sidney Blatts indelning i anaklitisk kontra introjektiv depression.

  Samtidigt tycker jag det är viktigt att inte stirra sig blind på sina egna begrepp och förklaringsmodeller. Den deskriptiva (medicinska) diagnostiken har också medfört att kliniker kan kommunicera lättare med varandra, ett gemensamt språk och i viss mening tror jag också att den stimulerat forskare och kliniker till att anpassa sina metoder i högre utsträckning utefter vissa patientkaraktäristika. Tänker t.ex. på PFPP. Men det går heller inte att förneka att det dynamiska synsättet inte alltid gifter sig särskilt väl med det medicinska perspektivet/paradigmet. Vi får försöka leva i båda världar och försöka få ut det mesta ur dem tänker jag.

  Det är också viktigt och positivt att Gerhard Andersson ändå uttalar sig så pass positivt om PDT i sin bok – han är ett stort och aktat namn i de här kretsarna.

 3. Markku Hirn Says:

  Hej Jakob.
  Tack för ditt vänliga replik.
  Jag har bläddrat igenom boken och det är isig helt OK.Jag har också med glädje följt psykodynamiskt.nu.

  Vad jag suckar efter, är en modigt skrivet psykodynamisk bok om psykodynamisk behandling i sin fulla vid där diagnosen är en komponent i människan svårigheter att handskas med sitt liv.

  Diagnostiska manualer vill vara teorifria och vill inte ha med den möjliga bakomliggande psykologin att göra . Det märks även i Anderssons bok. Hans redogörelse av depressionens psykodynamisk psykologi är alltför tunn för att läsaren skulle kunna förstå hur man tillämpar den psykologiska förståelsen i praktiska arbetet. Han är inte dynamisk kliniker(?) och enligt mitt tycke det märks. Framställningen är balanserad vilket han skall ha tack för.

  Men var finns det en bok om depression från psykodynamisk perspektiv som kan ger en djupare syn och praktiskt vägledning? Jag saknar Ludvig Igra som hade kunnat skriva en sådan bok.

 4. Jakob Mechler Says:

  Andersson är, precis som du säger, inte dynamisk kliniker. Han arbetar och forskar (främst) på KBT.

  Håller också med dig om att beskrivningen blir litet tunn och begränsad i boken. Vilket även Andersson tillstår i genomgången. Jag är också osäker på vilken sorts bok du specifikt önskar dig, men Sidney Blatt har ju skrivit en hel del om depression (anaklitisk/introjektiv), även den manual som Andersson utgår ifrån Busch et al.(Psychodynamic treatment of depression) kan jag rekommendera. Från ett modernt objektrelations/anknytningsperspektiv har vi Lemma et al.s Dynamic Interpersonal Therapy. Båda är handfasta och tydliga.

  På svenska finns ju t.ex. “När Orfeus vände sig om?” av Beck-Friis, men denna har jag inte läst bara hört andra uttala sig gott om.

Leave a Reply