Psykodynamisk korttidsterapi likvärdig med KBT vid depression

Posted on 23 April 2011 by Karin Lindqvist

2001 gjordes en metastudie som jämförde psykodynamisk korttidsterapi (STPP) med kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapi (BT) vid depression. Sex studier inkluderades i metastudien. Variablerna som mättes var depressiva symtom, allmänna psykiatriska symtom samt social funktion.

I 58 (97%) av de 60 jämförelserna som gjordes i de sex studierna och deras uppföljningar visades ingen signifikant skillnad mellan STPP och KBT/BT på någon av utfallsvariablerna. Ingen skillnad visades heller mellan STPP och KBT/BT för hur stor procent av patienterna som förbättrades eller tillfrisknade helt.

Artikeln finns här:

COMPARATIVE EFFECTS OF SHORT-TERM PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY AND COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN DEPRESSION: A META-ANALYTIC APPROACH

Bild: Flickr, Andrew.Beebe

Print Friendly

Leave a Reply