RCT visar att psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid personlighetsstörningar i kluster C!

Posted on 16 March 2011 by Psykodynamiskt

Psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid kluster C-personlighetsstörningar, visar en RCT-studie. Personlighetsstörningarna i kluster C är fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning samt tvångsmässig personlighetsstörning.

I studien deltog 50 patienter som uppfyllde kriterierna för minst en personlighetsstörning i kluster C men inga andra personlighetsstörningar. De randomiserades till 40 sessioner av antingen psykodynamisk korttidsterapi eller kognitiv terapi. Sessionerna hölls en gång i veckan. Vanliga axel1-diagnoser i patientgruppen var också ångest- och depressionsdiagnoser.

Resultat mättes för variabler såsom symtom, interpersonella problem samt grundläggande personlighetspatologi.

På gruppnivå förbättrades hela patientgruppen signifikant på samtliga variabler både under behandling och under en två år lång uppföljningsperiod.

Signifikanta förbättringar av symtom efter behandlingens slut fanns hos patienterna som gått i psykodynamisk korttidsterapi men inte hos patienterna som gått i kognitiv terapi.

I övrigt skiljde sig grupperna väldigt lite från varandra. Två år efter behandlingen hade 54% av patienterna i den psykodynamiska gruppen och 42% av patienterna i den kognitiva gruppen tillfrisknat symtommässigt, medan ungefär 40% av patienterna i båda grupperna hade tillfrisknat gällande interpersonella problem och personlighetsfunktion.

Läs hela artikeln här!
Am J Psychiatry. 2004 May;161(5):810-7.
Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.
Svartberg M, Stiles TC, Seltzer MH

Print Friendly

Leave a Reply