Åtta myter om psykodynamisk psykoterapi

Posted on 08 August 2011 by Karin Lindqvist

I boken Clinical Psychology från 2009 skriver Kenneth Levy ett bra kapitel om psykodynamisk psykoterapi.

Levy tar bland annat upp några vanliga myter rörande psykodynamisk psykoterapi som han dementerar. Vi har översatt hans text, så att nästa gång du träffar på någon av dessa missförstånd vet du vad du ska svara!

 

1.  Myt: Psykodynamiska konstrukt och terapi kan inte studeras empiriskt.

Sanning: Även om det kan vara svårt att operationalisera många psykoanalytiska konstrukt, kan det, med ansträngning och noggrannhet för att undvika post-hoc-förklaringar, mycket väl uppnås.

2. Myt: Det finns ingen empirisk forskning på psykoanalys.

Sanning: Det finns en mycket större forskningsbas på psykoanalytiska idéer än vad som är allmänt känt eller erkänt. Bland annat finns nu många studier på psykoanalytiska konstrukt, särskilt på omedvetna processer och försvarsprocesser, som har gett stöd för psykoanalytiska idéeer. Intresserade läsare hänvisas till en reviewartikel av Westen (1999) i Psychological Bulletin och till de tio volymerna i en serie kallad Empirical Studies of Psychoanalytic Theories, redigerad eller medredigerad av Joseph Masling. Masling (citerad i Hoffman, 2002) säger att “faktum är att psykoanalytiska teorier har bevisats vara så robust heuristiska att de troligtvis har inspirerat mer forskning på personligheten än någon annan teori.”

3. Myt: Psykodynamisk psykoterapi är inte och kan inte bli kodad eller manualiserad.

Sanning: Det finns ett antal strålande exempel på psykoanalytiska eller psykodynamiska psykoterapimanualer. På senare tid har det lagts allt större vikt vid tydliga förklaringar av tekniker, vilket bland annat inneburit utvecklandet av behandlingsmanualer. Denna trend började med de detaljerade beskrivningarna av psykodynamiska behandlingar för patienter med interpersonella problem av Luborsky (1984) och Strupp (1984) och har på senare tid expanderat med beskrivningar av psykodynamiska behandlingar för patienter med svåra personlighetsstörningar (Bateman & Fonagy, 2003; Clarkin Yeomans & Kernberg, 2006), paniksyndrom (Milrod et al., 2007) och depression (Busch, Rudden & Shapiro, 2004). Dessa manualer har sällan exakta instruktioner utan tenderar snarare att vara principbaserade. För en genomgång av viktiga aspekter vid utvecklandet av en psykodynamisk manual, se Caligor (2005).

4. Myt: Psykodynamiska terapeuter är i huvudsak tysta, kalla och har stenansikten.

Sanning: Den psykoanalytiska psykoterapeuten lägger särskild fokus vid den terapeutiska alliansen, vid att vara äkta och vid att visa värme och omtanke för sina klienter. Man erkänner att platsen där ens mottagning är belägen, möblemanget och inredningen på mottagningen, kläder, smycken, och så vidare, allt ger patienten information om terapeuten, likaså gör terapeutens stil och uppträdande. Neutralitet handlar inte om att skapa en omöjlig situation eller att ta rollen av en expert eller auktoritet. Neutralitet är en hållning som intas gentemot hanterandet av konflikter inom patienten, för att uppmuntra utforskande.

5. Myt: Psykoanalytiska ansatser fokuserar exklusivt eller nästan exklusivt på omedvetna processer.

Sanning: Omedvetna motiv är helt klart en viktig aspekt av psykoanalytiskt arbete, men inte i den utsträckningen att man förnekar eller misslyckas med att adressera medvetna upplevelser. Psykodynamiska psykoterapeuter är mycket intresserade av fenomenologi och intersubjektivitet.

6. Myt: Huvudfokus i terapin är patientens sexualitet, relationer i tidig barndom, eller traumatiska upplevelser.

Sanning: Processforskning tyder på att även om psykodynamiska psykoterapeuter kan knyta nuvarande relationsmönster till tidigare mönster, tenderar behandlingarna att fokusera på nuvarande svårigheter och interaktionsmönster, och det är vanligare att dessa problem knyts till “här och nu” i terapisessionen än att man rekonstruerar det förflutna.

7. Myt: Psykodynamisk psykoterapi är omöjlig att avsluta.

Sanning: Även om traditionell analys kräver att man förpliktar sig till ett antal sessioner i veckan i flera år, finns det ett stort antal korttidsbehandlingar för depression, ångest och ätstörningar. Psykodynamiska behandlingar tenderar att vara längre för personlighetsstörningar, precis som KBT-behandlingar för denna sorts problem.

8. Myt: Psykodynamisk psykoterapi saknar evidensbas, och den forskning som finns tyder på att terapiformen i stort är ineffektiv. Därför är det mer eller mindre oetiskt att använda psykodynamisk psykoterapi som behandlingsform.

Sanning: Det finns mycket bra forskningsstöd för psykodynamisk psykoterapi för många tillstånd, såsom depression, panik, PTSD, ätstörningar, borderline personlighetsstörning, personlighetsstörningar i kluster C, och äktenskapsproblem. Effektstyrkorna är generellt lika stora som dem för KBT. När det är skillnader till favör för KBT försvinner de vanligtvis vid uppföljningsmätningar eller verkar vara resultatet av s k allegiance effects (Luborsky et al. 1999; Robinson et al.) (Allegiance effects kallas det väldokumenterade fenomen som går ut på att studier på psykoterapi i den absoluta majoriteten av fallen får ett utfall till favör för den terapiskola som forskaren bakom studien företräder. [Eget förtydligande]) . Det finns också vissa bevis för att effektstyrkan vid psykodynamiska behandlingar ökar över tid, vilket tyder på att effekten kan komma mer långsamt, men att detta leder till att terapiformen till syvende och sist är mer effektiv än andra behandlingar (exempelvis Bateman & Fonagy, in press). Denna process vari patienter fortsätter att förbättras efter avslutad psykodynamisk psykoterapi kallas ‘sleeper effect’.”

Print Friendly

2 Comments For This Post

 1. Erik Says:

  Hejsan!

  Tack för en bra artikel!

  Jag undrar om det är möjligt att få källan utskriven som presenterar vissa bevis för att psykoduynamisk behandling till syvende och sist är mer effektiv än andra behandlingar (Bateman & fonagy in press). I källan står det även exempelvis före referensen. Har ni fler studier som belägger att psykodynamisk terapi är överlägsen andra terapiformer vid långtidsuppföljning?

  Hälsningar – Erik

 2. Jakob Mechler Says:

  Hej Erik,

  Jag har kollat igenom kapitlet i boken nu – och faktum är att Levy inte skriver ut referensen i sin helhet – han tycks ha glömt det! Jag skulle dock tro att det är denna han menar: http://psykodynamiskt.nu/?p=934

  Din fråga är viktig och adekvat, men inte helt lätt att besvara. Problemet är att få jämförande studier med etablerade terapiformer gjorts. Däremot är ju den s.k. “sleeper effect” ett återkommande fynd i forskningen (Shedler, 2010). http://psykodynamiskt.nu/?p=1007

  Sedan har ju Leichsenring och Rabung (2011) funnit att LTPP får bättre resultat än kortare insatser. http://psykodynamiskt.nu/?p=1579

  Huber och Klug (2012) fann också att såväl psykoanalys som psykodynamisk långtidsterapi var mer effektivt än KBT. “Vid ettårsuppföljning var andelen patienter som inte längre uppfyllde diagnoskriterierna för depression i psykoanalysgruppen fortfarande 91 procent, i gruppen som fått PDT 76 procent och i gruppen som fått KBT 42 procent. Dessa skillnader var signifikanta mellan samtliga grupper.”

  Dock var KBTgruppen inte randomiserad och den var mycket kortare än både LTPP och psykoanalysen (terapeuterna valde dock själva när de tyckte att de var färdiga med patienten). Intressant studie om inte annat. http://psykodynamiskt.nu/?p=2809

  Transference-Focused Psychotherapy har också studerats i jämförelse med DBT och stödjande terapi vid BPS. Inga signifikanta skillnader avseende symtom mellan TFP och DBT, men:
  “Ninety patients reliably diagnosed with BPD were randomized to transference-focused psycho- therapy (TFP), dialectical behavior therapy, or a modified psychodynamic supportive psychotherapy. Attachment organization was assessed with the Adult Attachment Interview and the RF coding scale. After 12 months of treatment, participants showed a significant increase in the number classified secure with respect to attachment state of mind for TFP but not for the other 2 treatments.”

  Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., Reynoso, J. S., Weber, M., Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (2006). Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 74(6), 1027-40. doi:10.1037/0022-006X.74.6.1027
  Hoppas du fått någorlunda svar på din fråga!

Leave a Reply