Archive | October, 2014

Från Psykoterapimässan: Välkomsttal, Pelle Sandstrak och Ellert Nijenhuis

Posted on 21 October 2014 by Karin Lindqvist

image

Psykoterapimässan inleddes med välkomsttal av Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, Anna Lazar, vice ordförande för Psykoterapistiftelsen och Diana Segerstedt, ordförande för Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter. Ett genomgående tema i välkomstanförandena var det stora behovet av psykoterapeuter i Sverige, sett till såväl en ökande psykisk ohälsa som en redan nu relativt liten kår psykoterapeuter. Efter välkomsttalen höll Pelle Sandstrak (Mr Tourette och jag) ett inledande anförande där han under 25 minuter fick publiken att både skratta och gråta.

Key note speaker under tisdagen var Dr Ellert R.S. Nijenhuis från Holland, med en längre föreläsning titulerad “Dissociation in Chronic Trauma: A Conflict of Incompatible Desires”. Nijenhuis beskriver synen på trauma och dissociation historiskt. Bland annat beskriver han hur begreppet “shell shock” utvecklades under första världskriget för de symtom som många soldater utvecklade efter att ha deltagit i strid. Diagnoskriterierna för shell shock var egentligen i princip identiska med de för det som på den tiden kallades för hysteri. Dock sågs hysteri som en “kvinnlig” åkomma, som man inte kunde tänka sig att manliga soldater kunde utveckla, och därmed behövdes en ny term.

Nijenhuis uppfattar att det finns och alltid har funnits ett motstånd bland såväl kliniker som forskare inför kronisk traumatisering och dissociation. Han ställer sig, och oss frågan varför detta motstånd uppstått? Ett skäl till detta kan vara att patienter som är kroniskt traumatiserade är mycket svåra att behandla. Dessa patienter har sällan enbart PTSD, de har också ofta påtaglig komorbiditet. Detta gör det svårt att möta dessa patienter – hur ska vi hjälpa dem? Nijenhuis påpekar att suicidalitet är vanligare vid dissociativa störningar än vad det är vid borderline personlighetsstörning. Nijenhuis är under föreläsningen mycket inspirerad av Spinoza, som redan under 1600talet utvecklade flera tankar om psyket och hur vi människor relaterar till världen, som återvinns i såväl teori som forskning inom psykologi idag. Spinoza menade att vi människor tenderar att tycka illa om, och undvika, personer som vi inte vet hur vi ska hjälpa eller hantera då de får oss att känna oss otillräckliga. Dessutom, menar Nijenhuis, är de historier som traumatiserade personer berättar ofta obehagliga att lyssna på vilket kan vara ytterligare en anledning till deras marginalisering inom vården.

Nijenhuis menar också att trauma på många sätt är ett missförstått begrepp. Dels tar han upp det faktum att “trauma” ofta beskrivs som en isolerad händelse – men den bokstavliga betydelsen av ordet är egentligen “skada” vilket snarare syftar till konsekvenserna av händelsen – trauma är någonting som pågår under lång tid för de individer som drabbas. Dessutom, menar Nijenhuis, är DSM-5s definition både är överinklusiv och underinklusiv, för alla som är med om svåra händelser blir inte traumatiserade, medan känslomässigt neglekt fortfarande inte tillräckligt uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, trots att vi vet hur skadligt det kan vara.

Nijenhuis presenterar en modell för dissociation och illustrerar flera av sina exempel med bilder och filmer. Han presenterar även forskning som han och hans kollegor utfört rörande dissociation. En kritik som riktats mot teorier om dissociation är att det snarar handlar om personer med hög fantasi som suggereras till att framställa sig som att de dissocierar. Nijenhuis och hans forskarlag har dock kunnat visa på flera abnormaliteter i hjärnan hos personer med dissociativ identitetsstörning (DID), som inte kan återfinnas hos friska kontroller, och som delvis, men inte helt, delas med personer med posttraumatiskt stressyndrom. Forskarlaget har även undersökt om personer med DID har mer fantasi än andra, och funnit att dessa personer inte har mer fantasi än friska kontroller. Däremot har skådespelare och personer med borderline personlighetsstörning betydligt mer fantasi! Man har också i studier instruerat personer med mycket hög fantasi att öva, för att sedan simulera DID. Personerna lyckades simulera DID väl, men de lyckades däremot inte på långa vägar replikera de fysiologiska eller neurologiska reaktionsmönster man ser hos patienter med DID. Detta, menar Nijenhuis, visar att DID inte är ett framsuggererat tillstånd vilket många hävdar. Under eftermiddagen kommer Nijenhuis att ha workshops där han mer ingående beskriver det kliniska arbetet med dissociativa och kroniskt traumatiserade patienter.

Kommentarer (0)

Från Psykoterapimässan: Poa Samuelberg om självskadebeteende och internet

Posted on 21 October 2014 by Psykodynamiskt

image

I en av psykoterapimässans mindre salar tar Poa Samuelberg, leg psykolog, leg psykoterapeut från Bup Traumaenheten i Stockholm till orda. Hon berättar om sexuella övergrepp på unga online samt hur man arbetar med detta i terapirummet.

“Använd inte din egen barndoms sexuella erfarenhet för att förstå dagens ungas sexualitet.” Internet är en stor skillnad där barn och unga kan utforska sin sexualitet på ett helt annat sätt än tidigare. Delning av filmer och bilder, chatt, sociala forum osv. Men med det följer en större möjlighet till risktaganden samt en ökad risk för att fara illa. Poa beskriver bland annat grooming; när en förövare långsamt lär känna ett barn och skapar relation med denne via internet i syfte att utnyttja barnet sexuellt.

Att utnyttjas online är förknippat med olika typer av risktagande. Unga som tidigare varit utsatt för sexuella övergrepp lider störst risk att råka illa ut på nätet pga ett ökat risktagande. Andra grupper som löper ökad risk för sexuella övergrepp online är unga med psykiatrisk problematik och unga med osäkerhet kring sin sexualitet och sexuella läggning.

Det kan vara svårt att upptäcka signaler hos ett barn eller en ungdom som utsatts sexuellt online, de är oftast vaga. Men med kunskap om vem som lever i riskzonen, hur ett trauma påverkar en individ i efterhand samt ökar kunskapen om riskerna på nätet kan vi lättare hjälpa de barn och unga som drabbats.

Poa betonar också vikten av att vuxna generellt, men terapeuter specifikt, vågar fråga barnet vad det varit med om.

Tack till Josefine Paulsen, PTP-psykolog på Ericastiftelsen, som hjälper oss att bevaka Psykoterapimässan, och som skrivit denna text!

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , , ,

Vad passar vem? Aktuell forskning – Riksföreningen Psykoterapiforskning bjuder in till höstkonferens

Posted on 15 October 2014 by Karin Lindqvist

Här kommer ett meddelande från Arbetsgruppen för psykoterapiforskning, Psykologiska institutionen,Stockholms universitet och Riksföreningen PsykoterapiCentrum som bjuder in till en fullspäckad höstkonferens!

Skärmavbild 2014-10-14 kl. 19.48.51

PROGRAM

9.30–10.00: Registrering och kaffe

10.00–10.10: Inledning, Gunnar Bohman, RPC

10.10 – 11.25: Bruce Wampold (University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad Research Institute, Norge): Are effective therapists effective with everybody? Moderator: Andrzej Werbart

11.30 – 12.15: Parallella seminarier

Helene Ybrandt och Inga Dennhag (Umeå): Alliansutveckling och mönster i triaden klient, terapeut och handledare i relation till outcome i utbildningskontext. Moderator Alexander Rozental

Agneta Thorén (Stockholm): När kort blir långt – Psykodynamisk korttidsterapi för barn och ungdomar. Moderator: Gunnar Bohman

Andrzej Werbart (Stockholm): Organisationen har betydelse för offentligt finansierad psykoterapi. Moderator: Ulla Bertling

Jon Monsen (Oslo): Affect Representation and Intervention Focus (ARIF): Modelling micro-processes in therapeutic dialogues. Moderator: Andrzej Werbart

12.30 – 13.45: Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group (National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland): Patient’s self-concept and object relations as predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy. Moderator: Gunnar Bohman

13.45 – 14.45: Lunch

14.45 – 16.00: Patrick Luyten (Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Leuven, Belgien, och Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, England): What works for whom revisited – dramatically: The end or the beginning of the great psychotherapy debate? Moderator: Stephan Hau

16.10 – 16.55: Parallella seminarier

Hanne Strømme (Oslo): En plass i solen. Om rivalisering i veiledning. Moderator: Stephan Hau

Majlis Winberg Salomonsson (Stockholm): Forskningsprojekt nya mor-barn psykoanalysmetoden, MIP. Moderator: Gunnar Bohman

Jan Carlsson (Örebro): En internationell multi-site longitudinell studie om psykoterapeuters utbildning. Moderator: Ulla Bertling

Teci Hill och Charlotta Björklind (Stockholm): Den ideala psykoterapeuten. Moderator: Andrzej Werbart

Göran Rydén och Joakim Löf (Stockholm): Förbättringar i borderlinesymptom, generella symptom, självskada, affektiv mentalisering och självomsorg i mentaliseringsbaserad terapi: en naturalistisk utfallsstudie. Moderator Alexander Rozental

16.55 – 17.15: Kaffepaus

17.15 – 18.00:Panel och sammanfattande diskussion om aktuell psykoterapiforskning. Moderator: Gunnar Bohman. Sammanfattning av konferensen: Alexander Rozental

18.00: Mingel

 

Anmälan

Kostnad: 1 250:-, Heltidsstuderande: 300:-

Anmälan via e-post till: rpc@rpc.nu och betala avgiften på postgiro 85 06 20-6, där du anger ditt för- och efternamn samt mailadress i meddelanderutan.

Sista anmälningsdatum: 1 november

www.rpc.nu

 

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , , , ,

Självrapporterade omogna försvar – en prediktor för utfall i kort- och långtidsterapi

Posted on 06 October 2014 by Jakob Mechler

Laaksonen, M. a, Sirkiä, C., Knekt, P., & Lindfors, O. (2014). Self-reported immature defense style as a predictor of outcome in short-term and long-term psychotherapy. Brain and Behavior, 4(4), 495–503. doi:10.1002/brb3.190

Både kort och långtidsbehandlingar är vanligt förekommande för depressions- och ångestrelaterade tillstånd. Vem som ska ha vilken sorts behandling är ett hett debatterat ämne och även en viktig fråga att forska kring då vi ännu vet väldigt lite.

Syftet med föreliggande studie var således att undersöka huruvida försvarsstil i de olika behandlingsformerna predicerade utfall

Inom psykodynamisk terapi har man länge tänkt sig att patienter behöver en viss stabilitet avseende personligheten för att kunna tillgodogöra sig en korttidsterapi. Då korttidsterapier sällan strävar efter strukturell förändring (även om det finns undantag!) så borde patienter med en mindre koherent känsla av själv passa bättre för långtidsterapi. En persons karaktäristiska försvar är en del av hennes personlighetsorganisation. Omogna försvar antyder därför att personen har en mindre stabil känsla av själv och andra, dvs mindre integrerade objektrelationer.

En tänkbar påverkansvariabel för valet av terapilängd är således försvarsstil (American Psychiatric Association 1994 [DSM IV]; OPD Task Force, 2001), dvs. patientens karaktäristiska sätt att reglera känslor och ångest genom olika typer av försvarsmekanismer. Att vi använder olika sorters försvar längst ett kontinuum från mogna till regressiva är en centralt tanke inom psykodynamisk teori och terapi. Ett mål med behandlingen är ofta också att patienten ska få tillgång till hierarkiskt högre organiserade försvar som inte bygger på att förvränga verkligheten på samma sätt som mer omogna försvar. På data från Helsinki Psychotherapy Project har det nu gjorts en studie som undersöker huruvida försvarsstil i olika behandlingsformer predicerade utfall.

Patienternas respektive försvarsstil mättes med Defense Style Questionnaire (DSQ), i tidigare studier har man genomfört faktoranalys och funnit tre olika faktorer: omogna, neurotiska och mogna.

Vi har beskrivit huvudfynden från Helsinki Psychotherapy Project tidigare på bloggen (1; 2). Patienterna var mellan 20-45 år gamla med relativt långvariga problem (>1 år) som också lett till nedsatt arbetsförmåga. Man tillät axel II-problematik förutsatt att den inte bedömdes som svår (kluster A eller Borderline med låg funktionsnivå). Man exkluderade även patienter med tecken på psykos, substansberoende, hjärnskador och mental retardation.

Totalt deltog 326 patienter i studien och randomiserades till lösningsfokuserad terapi (SFT), psykodynamisk korttidsterapi (STDP) och psykodynamisk långtidsterapi (LTDP). Patienternas respektive försvarsstil mättes med Defense Style Questionnaire (DSQ), i tidigare studier har man genomfört faktoranalys och funnit tre olika faktorer: omogna, neurotiska och mogna.

Patienter som i början av terapin i hög grad använde sig av omogna försvar fick bättre resultat i långtidsterapin och patienter som i lägre grad använde sig av omogna försvar fick bättre resultat i korttidsterapierna!

Primära utfallsmått var depressions- och ångestsymtom, sekundära mått utgick från generella symtom och funktionsnivå. Man kontrollerade även för potentiella, bakomliggande faktorer: sociodemografiska (ålder, kön, utbildning), DSM-diagnoser (Axel I och II, egentlig depression och komorbiditet med både depression- och ångestsyndrom), psykiatrisk historik (tidigare depressioner, tidigare psykoterapi) samt interpersonell och social funktion.

Forskarna fann ingen skillnad mellan SFT och STDP avsende interaktionen med omogna försvar. Därför slog man ihop de två korttidsterapierna och jämförde dem som grupp med LTPP. Resultaten från studien bekräftade psykodynamisk teori:

  • Patienter som i början av terapin i hög grad använde sig av omogna försvar fick bättre resultat avseende symtomreduktion i långtidsterapin (50 % vs. 34%).
  • Patienter som i början av terapin i låg grad använde sig av omogna försvar fick bättre resultat avseende symtomreduktion i korttidsterapin (34% vs. 19%)

Det finns naturligtvis begränsningar i studien. Dels utgick man från självskattade försvar. Visserligen använde men en väletablerad skala, men eventuellt vore det bättre om man istället låtit experter skatta försvar från terapisessioner eller liknande.

Behandlingarna var heller inte strikt manualiserade och man har inga adherensmätningar. Således vet vi mycket litet om hur terapierna gick till och vad de innehöll – detta trots att man ändå hade riktlinjer för såväl STDP som LTPP.

En ytterligare svaghet i studien är att man inte kunnat undersöka om patienternas relativa förbättring kommer som en konsekvens av att de förlitar sig allt mindre på omogna försvar. Detta hade varit intressant då det ytterligare skulle stärka psykodynamisk teori kring försvarsmekanismer. Viss sådan forskning finns dock redan!

Foto: Snugg LePup @Flickr

Kommentarer (0)