Archive | March, 2011

Tags: , , , , ,

RCT visar att psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid personlighetsstörningar i kluster C!

Posted on 16 March 2011 by Psykodynamiskt

Psykodynamisk korttidsterapi är effektivt vid kluster C-personlighetsstörningar, visar en RCT-studie. Personlighetsstörningarna i kluster C är fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning samt tvångsmässig personlighetsstörning.

I studien deltog 50 patienter som uppfyllde kriterierna för minst en personlighetsstörning i kluster C men inga andra personlighetsstörningar. De randomiserades till 40 sessioner av antingen psykodynamisk korttidsterapi eller kognitiv terapi. Sessionerna hölls en gång i veckan. Vanliga axel1-diagnoser i patientgruppen var också ångest- och depressionsdiagnoser.

Resultat mättes för variabler såsom symtom, interpersonella problem samt grundläggande personlighetspatologi.

På gruppnivå förbättrades hela patientgruppen signifikant på samtliga variabler både under behandling och under en två år lång uppföljningsperiod.

Signifikanta förbättringar av symtom efter behandlingens slut fanns hos patienterna som gått i psykodynamisk korttidsterapi men inte hos patienterna som gått i kognitiv terapi.

I övrigt skiljde sig grupperna väldigt lite från varandra. Två år efter behandlingen hade 54% av patienterna i den psykodynamiska gruppen och 42% av patienterna i den kognitiva gruppen tillfrisknat symtommässigt, medan ungefär 40% av patienterna i båda grupperna hade tillfrisknat gällande interpersonella problem och personlighetsfunktion.

Läs hela artikeln här!
Am J Psychiatry. 2004 May;161(5):810-7.
Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.
Svartberg M, Stiles TC, Seltzer MH

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , ,

Psykodynamisk behandling (Dynamic deconstructive psychotherapy) mot BPS med samtidigt alkoholmissbruk!

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

En randomiserad kontrollerad studie har genomförts där en manualbaserad psykodynamisk behandling användes för att behandla patienter med borderlinepersonlighetsstörning med ett samtidigt pågående alkoholmissbruk.

Undersökningsdeltagarna delades slumpvis upp i två grupper, där den ena gruppen blev behandlade med DDP (Dynamic deconstructive psychotherapy) och den andra gruppen fick treatment as usual.

Trots att den senare gruppen fick mer resurser visar studien på att suicidalt beteende, alkoholmissbruk samt behov slutenvård minskade signifikant i gruppen som erhållit DDP-behandling i jämförelse med kontrollgruppen. Studien visar också att DDP-behandlingen gör att borderline-, depressions- samt dissociationsymtom minskar signifikant.

Gregory, R., Chlebowski, S. & Kang, D. (2008). A controlled trial of psychodynamic psychotherapy for co-occurring borderline personality disorder and alcohol use disorder.Psychotherapy, 45, 28-41 10.1037/0033-3204 .45.1.28. Artikeln står att finna här.

Foto: Amaury Henderick

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , , ,

Transference-Focused Psychotherapy leder till fler förändringar än DBT

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

 

I en studie från 2007 jämförde forskare tre olika årslånga behandlingsformer för borderline personlighetsstörning; dialektisk beteendeterapi (DBT), transference focused psychotherapy (TFP) och en dynamisk stödjande terapi.

Nittio borderlinepatienter randomiserades till en av de tre terapiformerna. Innan behandlingens början samt med fyramånadersintervall under behandlingen fick utvärderare blinda till randomiseringen skatta suicidalt beteende, aggressivitet, impulsivitet, ångest, depression samt social anpassning.

Patienter i alla tre grupperna visade signifikant förbättring gällande depression, ångest, allmän funktion och social anpassning. Därtill var både DBT och TFP förknippade med signifikanta förbättringar av suicidalitet. Bara TFP och stödjande terapi ledde till minskad ilska. Både TFP och stödjande terapi ledde till olika minskningar av impulsivitet.

TFP ledde som enda terapiform till signifikanta förändringar av irritabilitet samt verbala och fysiska angrepp.

Läs hela studien här!

Bild: Flickr, Mescon

 

Kommentarer (4)

Tags: , , ,

Svensk forskning rörande långsiktiga och kortsiktiga behandlingseffekter utav långvarig psykoanalytisk behandling av unga vuxna

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

Ny forskning från Sverige (2010) undersöker långsiktiga och kortsiktiga behandlingseffekter utav långvarig psykoanalytisk behandling i åldersgruppen unga vuxna (18-25 år). Man ämnade undersöka möjliga förändringar och prediktorer för förändring.

Forskarna fann att långvarig psykoanalytisk behandling har effekt och att den kan vara verksam för unga vuxna.  I de fall då terapeuten själva skattat låg på variabeln arbetsallians fann man att detta gynnade terapin. Detta kan möjligen ha att göra med att terapeuten observerat ett problem i interaktionen patient och terapeut emellan och därför arbetat hårdare för att lösa det. Forskarna slår också fast att mer forskning på området behövs.

Lindgren, Annika; Werbart, Andrzej; Philips, Björn. (2010) Long-term outcome and post-treatment effects of psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.
Vol 83(1), Mar 2010, pp. 27-43

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/147608309X464422/abstract

Foto: PinkStock Photos!

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , , ,

Finsk forskning ger stöd åt långvarig psykodynamisk terapi!

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

En finsk studie (2008) visar att långvarig psykodynamisk psykoterapi är överlägsen på lång sikt jämfört med kortare psykodynamisk psykoterapi. Patienterna randomiserades till tre olika behandlingsgrupper: långvarig psykodynamisk psykoterapi, kort psykodynamisk psykoterapi samt lösningsinriktad terapi.

Korttidsterapin tycks verka snabbare, men vid en uppföljning tre år senare var dock situationen den omvända: patienter som erhållit långvarig behandling uppvisade en större behandlingseffekt. Detta gällde för såväl depressiva symtom som för oros-/ångestproblematik.  Den patientgrupp som erhållit långvarig terapi hade också en kontinuerlig förbättring som fortsatte under hela treårsperioden, något som de kortare terapierna inte gav som resultat.

Knekt P, Lindfors O, Härkänen T, Välikoski M, Virtala E, Laaksonen MA, Marttunen M, Kaipainen M, Renlund C. (2008). Randomized trial on the effectiveness of long-and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychological Medicine, 38(05) DOI: 10.1017/S003329170700164X

Foto: (c) Thomas Leiser

Kommentarer (0)