Psykodynamisk korttidsterapi mot ångest och depression

Posted on 24 May 2011 by Jakob Mechler

I en randomiserad kontrollerad studie från 2010 har man utvärderat psykodynamisk korttidsterapi för patienter med ångest eller depressiv problematik enligt DSM-IV-TR. I studien randomiserades 60 patienter till två olika betingelser: psykodynamisk korttidsterapi (STPP) eller treatment as usual.

Efter avslutad behandling undersökte man hur patienterna förändrats avseende symtom, interpersonellt relaterad problematik och global förändring i sjukdomsbilden. Resultaten visade att både global förändring i sjukdomsbilden och interpersonellt relaterad problematik förbättrades signifikant hos dem som behandlats med STPP jämfört med dem som fick treatment as usual.

Författarna menar att studien stärker evidensen för STPP som behandlingsmetod vid ångestsyndrom eller depression.

Bressi, Cinzia; Porcellana, Matteo; Marinaccio, Paola Marianna; Nocito, Emanuela Paola; Magri, Lorenzo. (2010). Short-term psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for depressive and anxiety disorders: A randomized clinical trial of efficacy. Journal of Nervous and Mental Disease. Vol 198(9), Sep 2010, pp. 647-652

Foto: mihalorel @ Flickr

Print Friendly

Leave a Reply